Kasetplus

KASETplus

KASETplus

KASETplus

ABOUT US

KASETplus (เกษตรพลัส) เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นเพื่อนำเสนออุปกรณ์การเกษตรควบคู่กับการวิจัยและพัฒนาสินค้า รวมไปถึงวิธีการใช้งาน เพื่อทำให้อุปกรณ์สามารถตอบโจทย์การใช้งานของเกษตรกรได้มากที่สุด

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ถือเป็นแหล่งผลิต-ส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก แต่ด้วยผลกระทบจากหลายปัจจัย ทำให้สินค้าเกษตรมีคุณภาพด้อยลงและไม่ได้ผลผลิตตามที่ควรจะเป็น

เกษตรพลัส จึงนำเอาประสบการณ์ ตลอดจนความรู้ความสามารถที่สั่งสมในวงการเกษตรมากว่า 10 ปี มาผนวกรวมกับอุปกรณ์การเกษตรและวิธีการใช้งาน เพื่อเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพิ่มคุณภาพ ตลอดจนเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น จนกลายเป็นที่มาของแนวคิดที่ว่า “+Quality +Productivity”

ปัจจุบันมุ่งพัฒนาคุณภาพในทั้งบริการ และ สินค้าอยู่ตลอด วันนี้พลาสติกเกษตรได้ขึ้นทะเบียนกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

DBD

Instagram


RECENT PORTFOLIO+Quality +Productivity

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

KASETplus (เกษตรพลัส) เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจเพื่อสนับสนุนเกษตรกรรมและการประมง จึงมุ่งความสำคัญไปที่สิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก ประกอบกับวิสัยทัศน์ขององค์กร ที่ต้องการอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน หล่อหลอมเป็นแนวคิดการอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมในแบบฉบับของเกษตรพลัส

Green Product เป็นแนวคิดที่ส่งผลไปถึงการผลิตขององค์กร ซึ่งต้องมีการวิจัยและพัฒนาสินค้าอยู่เสมอ เพื่อให้อุปกรณ์สามารถตอบโจทย์การใช้งาน เพิ่มความคุ้มค่า และยืดอายุการใช้งานให้ได้มากที่สุด ยิ่งใช้งานคุ้มค่ามากขึ้นเท่าไหร่ ยิ่งถือเป็นการลดขยะที่เกิดจากอุปกรณ์การเกษตรมากขึ้นเท่านั้น

พัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นโครงการสนับสนุนอุปกรณ์การเกษตรให้แก่สถานศึกษาและชุมชนต่างๆ เพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมไปถึงการร่วมงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ สร้างศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป


Instagram

CONTACT US

บริษัท ศิวะบุตร จำกัด

153/142 ซอยประชาอุทิศ 89/1 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ
เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

Email :
sale.kasetplus@gmail.com
Tel :
0800-800-522 ,,,, 089-876-7656 ,,,, 080-080-0766 ,,,, 02-815-9305
Fanpage :
พลาสติกเกษตร / Kasetplus.GH
Line :
089-876-7656

E-MAIL US